Świadectwa energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, potocznie nazywane także certyfikatem energetycznym to dokument  wystawiony przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ważny przez 10 lat. Świadectwo charakterystyki energetycznej mówi nam o zapotrzebowaniu energetycznym budynku lub lokalu niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem (tj. zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń). Do obliczania zapotrzebowania energetycznego wykorzystuje się stałe cechy budynku wynikające z przeznaczenia i jego standardu oraz z zastosowanych w nim systemów instalacyjnych.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. na podstawie ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane, a o obowiązku wykonania świadectwa mówi art. 5 Prawa Budowlanego.
W styczniu 2006 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej weszła w życie Dyrektywa UE 2002/91/EC z dn. 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ma ona na celu podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii w budynkach m.in. poprzez:

 • określenie wymagań minimalnego standardu energetycznego dla nowo powstających budynków
 • regularną kontrolę systemów budynków, m.in. klimatyzacji i wentylacji
 • wprowadzenie świadectw energetycznych budynków.

Świadectwo energetyczne budynku zawiera następujące informacje:

 • podstawowe dane dotyczące budynku oraz obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową i energię użytkową (na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylację, klimatyzację, oświetlenie) wraz ze wskaźnikami porównawczymi (wymagania techniczne WT2008 określone
  w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”). Dane te są prezentowane
  w formie tzw. suwaka,
 • propozycje możliwych usprawnień mających na celu zmniejszenie zużycia energii, a w związku z tym przesunięcie suwaka w kierunku niższego zapotrzebowania na energię w budynku/lokalu
 • charakterystykę techniczno – użytkowa budynku,
 • objaśnienia i informacje dodatkowe.

Świadectwo charakterystyki energetycznej:

 • ułatwia określenie przyszłego zużycia energii wraz z kosztami eksploatacji budynku/lokalu
 • powinno prowadzić do stałego zmniejszania zużycia energii związanej z użytkowaniem budynków
 • umożliwia wykazania energooszczędności budynku,
 • zawiera wskazówki  pomagające  zmniejszyć  zapotrzebowanie na energię końcową.

Wykonanie  świadectwa energetycznego powinien zlecić właściciel budynku lub lokalu. Dokument ten należy przedstawić nabywcy lub najemcy budynku/lokalu. Obowiązek sporządzania etykiety energetycznej budynku nie dotyczy budynków, które nie będą wynajmowane nowym najemcom, sprzedawane ani modernizowane. Świadectwo jest ważne przez 10 lat od daty jego wystawienia. Nowe świadectwo należy sporządzić po wygaśnięciu jego ważności lub w wyniku termomodernizacji budynku.

ceftyfikaty_suwak